Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими
Загальними Зборами
Громадської організації
«Український кіноінститут»
від «10» січня 2017 р.

 

 

Статут громадської організації
«УКРАЇНСЬКИЙ КІНОІНСТИТУТ»
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Український кіноінститут» (надалі – Організація) створена за рішенням Загальних зборів членів Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.
1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація створена на невизначений термін.
1.5. Повне найменування Організації:
українською мовою: Громадська організація «Український кіноінститут»;
англійською мовою: «Ukrainian Film Institute».
Скорочене найменування:
українською мовою: ГО «Український кіноінститут»;
англійською мовою: «Ukrainian Film Institute».
1.6. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами в Україні і за кордоном.
1.7. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.
1.8. Організація поширює свою діяльність на всю територію України.
1.9. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
1.10. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів в процесі модернізації та розвитку української аудіовізуальної індустрії і кінематографу.
2.2. Напрямами діяльності Організації є:
Сприяння розробці та впровадженню податкових та інвестиційних пільг для української кіноіндустрії;
Сприяння адаптації законодавства України в аудіовізуальній сфері до законодавства Європейського Союзу;
Налагодження співробітництва між українськими і закордонними організаціями, фондами у сфері кіно;
Сприяння розвитку кінопрокату і кінофікації у регіонах;
Сприяння цифровізації кінотеатрів;
Створення фондів для фінансової підтримки кінопроектів;
Міжнародний маркетинг українського кіно і кіноіндустрії;
Створення Всеукраїнської кінокомісії, допомога регіональним кінокомісіям;
Розвиток міжнародної копродукції кінопроектів і дистрибуції;
Сприяння реформі кіноосвіти та підготовки технічних фахівців для кіновиробництва;
Впровадження освітніх програм з менеджменту для керівників державних органів у сфері кіно, кінокомпаній, телекомпаній, кіноорганізацій;
Сприяння покращенню правового захисту кінематографістів;
Сприяння боротьбі з незаконним використанням аудіовізуальних робіт, реформа захисту інтелектуальної власності в аудіовізуальній сфері;
Сприяння розвитку нових платформ доставки аудіовізуального контенту;
Сприяння правовому і фінансовому заохоченню українських телеканалів до створення національного кінотелепродукту;
Розвиток і підтримка усих видів кіномистецтва в Україні;
Популяризація України через український кінематограф;
Підтримка науково-дослідних програм у сфері українського кіно та аудіовізуальної індустрії;
Сприяння каталогізації і цифровізації української кіноспадщини;
Підтримка кінофестивальної діяльності.
2.3. Для досягнення своєї мети і напрямів діяльності, Організація в установленому порядку має право:
2.3.1. купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України та інших держав;
2.3.2. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді незворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, вступних та членських внесків, що надходять до Організації;
2.3.3. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.3.4. представляти і захищати свої законні інтереси у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
2.3.5. сприяти в залученні до участі в роботі Організації фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;
2.3.6. створювати свої місцеві осередки на всій території України, відкривати представництва на території інших держав з відповідною зміною свого статусу згідно чинного законодавства України;
2.3.7. об’єднуватися в спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;
2.3.8. засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей Організації, сприяти видавничій діяльності;
2.3.9. сприяти організації та брати участь в проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять;
2.3.10. обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
2.3.11. розповсюджувати інформацію стосовно своєї мети та завдань діяльності;
2.3.12. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.3.13. вносити пропозиції до органів влади і управління, розповсюджувати інформацію і ідеї, які відповідають Статуту Організації та не суперечать Конституції України;
2.2.14. сприяти розвитку співробітництва своїх членів з міжнародними та іноземними організаціями, науковими установами, вивченню світового досвіду у сфері своєї статутної діяльності, сприяти впровадженню цього досвіду в Україні;
2.2.15. брати участь у національних і міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах і інших заходах щодо питань створення і використання аудіовізуальних творів, публікації з відповідної проблематики у національних, міжнародних та іноземних засобах масової інформації;
2.2.16. брати участь у національних та міжнародних кінофестивалях, розробляти та здійснювати заходи щодо взаємодії з організаторами таких фестивалів;
2.2.17. брати участь у благодійних заходах і гуманітарних програмах;

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Діяльність Організації базується на принципах:
поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
виборності всіх керівних органів Організації;
періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
відкритості, гласності, прозорості;
свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.
3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Організації.
4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління Організації на найближчому своєму черговому або позачерговому засіданні після дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови Правління про бажання стати членом Організації. Правління має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.
4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням.
4.4. Члени Організації мають право:
обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
на отримання від Організації допомоги, якої вони потребують;
вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;
вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.
4.5. Члени Організації зобов’язані:
виконувати вимоги цього Статуту;
брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;
сплачувати членські внески;
пропагувати ідеї, мету, статутні напрями діяльності Організації;
виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, несплату членських внесків, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Правління Організації.
4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав, вказаних у пункті 4.7:
за власним бажанням шляхом подання заяви до Правління Організації;
смерті члена Організації.
4.9. Член Організації має право добровільно у будь-який час припинити членство в Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання заяви до Правління Організації та не потребує додаткових рішень.
4.9.1. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом – Загальні Збори), Правління Організації. Виконавчим органом Організації є Дирекція. Контролюючим органом Організації є Наглядова рада. Правління Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні щороку. За наслідками звіту Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Правління у тому ж складі або переобрання його.
5.2. Керівними особами є Голова Правління та Виконавчий директор.
5.3. Загальні Збори – найвищий керівний орган Організації, який скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Правління.
5.4. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю, а рішення щодо змін і доповнень до Статуту Організації, реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов’язків членів Правління і Голови Правління приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації.
5.5. До компетенції Загальних Зборів належать:
Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
Затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
Заслуховування звітів статутних органів Організації;
Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
Розпорядження коштами та майном Організації;
Затвердження порядку сплати членських внесків, їхній розмір і періодичність;
призначення ліквідаційної комісії та її голови;
обрання Правління строком на 2 роки;
обрання Голови Правління строком на 2 роки;
обрання Наглядової ради строком на 2 роки;
обрання Голови Наглядової ради строком на 2 роки;
розглядають скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надають відповідь за наслідками розгляду скарги;
вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.
5.6. Загальні Збори можуть приймати рішення як очно, так і заочно, методом опитування. Опитування може проводитись по телефону, факсу, телексу, електронній пошті, за допомогою відеоконференцій через мережу Інтернет тощо, з дотриманням вимог забезпечення автентичності переданих і прийнятих повідомлень і можливості їхнього документального підтвердження. Голосування з окремих питань може бути як таємним, так і відкритим.
5.7. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом. Протокол Загальних Зборів підписується Головою Правління Організації і Секретарем Загальних Зборів та у 10-ти денний термін від дати проведення Загальних Зборів передається Правлінню Організації. Протокольна книга зберігається Правлінням. Копія протоколу Загальних Зборів Організації може бути у будь-який момент надана кожному з членів Організації за його письмовим запитом до Правління.
У разі прийняття рішення методом опитування Правління у 10-денний термін від дати проведення Загальних Зборів проводить опитування, фіксує дані голосування у протоколі, що підписує Голова Правління і Секретар Загальних Зборів, та у 3-денний термін розсилає членам Організації рішення за питанням, що було прийняте методом опитування.
5.8. Голова Правління обирається Загальними Зборами строком на два роки.
5.9. Голова Правління:
здійснює загальне керівництво Організацією, Правлінням Організації, головує на засіданнях Загальних Зборів і Правління Організації,
без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
подає на затвердження Правління кандидатури заступників Голови Правління;
затверджує штатний розклад та структуру Дирекції Організації;
приймає на роботу та звільняє Виконавчого директора Організації;
може передати частину своїх повноважень Виконавчому директору Організації.
має право на скликання Загальних Зборів;
виконує інші обов’язки, покладені на нього Правлінням Організації чи Загальними Зборами.
5.10. Заступники Голови Правління обираються за необхідністю за рішенням Правління Організації. Заступники Голови Правління обираються у кількості 2 осіб з числа членів Правління терміном на 2 роки за поданням Голови Правління Організації. Заступники Голови Правління Організації виконують обов’язки Голови Правління Організації у разі його відсутності. Голова Правління Організації може передати частину своїх повноважень заступникам Голови Правління.
5.10. Правління Організації:
організує виконання рішень Загальних Зборів;
забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;
координує поточну діяльність Організації ;
розподіляє обов’язки між членами Правління;
затверджує щорічний бюджет Організації та звіт про його використання;
готує документи Загальних Зборів;
затверджує зразок свідоцтва про членство в Організації;
затверджує положення та інші внутрішні документи Організації;
затверджує розмір витрат на утримання Дирекції Організації;
визначає коло повноважень та ступінь відповідальності працівників Дирекції Організації, проводить розподіл обов’язків між ними.
займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
засновує та ліквідовує підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації Організації, призначає і звільняє їхніх керівників;
веде інформаційну політику;
може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Правління, а також незалежні експерти (спеціалісти).
5.11. Чергові засідання Правління Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються Головою Правління. Позачергове засідання може скликатися на вимогу 2/3 членів Правління і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення про скликання Правління Організації, порядок денний і дату проведення засідання приймає Голова Правління. У разі скликання засідання Правління на вимогу членів Правління, ці члени направляють до Голови Правління обґрунтовану письмову вимогу з зазначенням причин і порядку денного позачергового засідання Правління Організації. Позачергове засідання Правління Організації може бути скликане у будь-який час на вимогу Голови Наглядової ради.
5.12. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.
5.13. Кількісний склад Правління визначається Загальними Зборами Організації.
5.14. Зміна складу Правління та обрання Голови Правління проводяться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Правління або на посаді Голови Правління (при чому перебіг терміну перебування на посаді починається з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу Правління можливий також на позачергових Загальних Зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.
5.15. Засідання керівних органів Організації (Загальних Зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою телефонного і інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Рішення про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.16. Дирекція є виконавчим органом Організації, що діє у межах своєї компетенції відповідно до Статуту та «Положення про Дирекцію», що за необхідністю приймається Правлінням.
5.17. Кількісній склад Дирекції визначається за рішенням Правління Організації. Члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Організацією та отримують заробітну платню на договірних засадах. Очолює Дирекцію Виконавчий директор.
5.18. Виконавчий директор:
без довіреності діє від імені Організації у відносинах з державними та іншими органами, установами, організаціями, громадянами,
розпоряджається майном і коштами Організації в межах повноважень, визначених Правлінням, здійснює фінансові операції (у т.ч. відкриває, закриває банківські рахунки та розпоряджається коштами на них);
укладає угоди, договори (контракти) від імені Організації;
несе відповідальність за результатами діяльності та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Організації;
приймає на роботу та звільняє працівників Організації;
виконує інші повноваження оперативно-розпорядчого характеру, крім тих повноважень, які визначені Статутом як такі, що належать до виключної компетенції Правління Організації;
здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з цим Статутом та «Положенням про Дирекцію».
5.19. Наглядова рада має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.
5.20. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Організації на два роки у складі не менше трьох членів. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами Організації терміном на 2 роки. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Наглядової ради. До складу Наглядової ради можуть входити не члени Організації.
5.21. До складу Наглядової ради входять:
Голова Наглядової ради;
Члени Наглядової ради.
5.22. Голова Наглядової ради:
здійснює керівництво діяльністю Наглядової ради, головує на її засіданнях;
визначає напрями роботи Наглядової ради згідно цього Статуту.
5.23. Наглядова рада скликається її Головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління Організації.
5.24. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
5.25. Засідання Наглядової ради можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою телефонного і інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Наглядова рада Організації та повідомляє членів Наглядової ради не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання про обрану форму засідання. Засідання оформлюється протоколом. Рішення про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.26. Наглядова рада має повноваження:
вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними Зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати експертів до вказаних перевірок.
з ініціативи Наглядової ради може бути проведена повна аудиторська перевірка діяльності Організації.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Організація утворена та зареєстрована як неприбуткова організація в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і напрямів діяльності Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від українських громадян і юридичних осіб та іноземних громадян і юридичних осіб;
пасивних доходів;
членських внесків;
коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності Організації та заснованих нею підприємств;
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
6.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні Збори.
6.5. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.
6.6. Члени Організації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Організації.
6.7. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
6.8. Майно, кошти та доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, для реалізації статутної мети (цілей, завдань) та забезпечення напрямків діяльності Організації, визначених цим Статутом.
6.9. Отримані доходи (прибутки) Організації, як в цілому так і частково, забороняється розподіляти серед засновників (учасників), а також членів Організації, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб.

7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.
7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;
проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
бути присутнім на Загальних Зборах Організації, засіданні Правління;
звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
захист свої х законних прав та інтересів;
всебічне сприяння від керівних органів Організації.
7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
дотримуватись вимог Статуту Організації;
активно впроваджувати рішення керівних органів Організації, прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства;
не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних Зборів Організації, а також в судовому порядку.
7.7. Майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо у відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними Зборами відповідно до пункту 6.8 Статуту.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
8.1. Звернення, заяви та скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації розглядаються Головою Правління, Правлінням або Наглядовою радою Організації з додержанням прав заявника, в порядку та терміни визначені Законом України «Про звернення громадян».
8.2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Виконавчого директора
8.2.1. Член Організації може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Виконавчого директора до Голови Правління. Скарга подається уповноваженою особою члена Організації.
8.2.3. Голова Правління зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова Правління має отримати письмові пояснення від Виконавчого директора, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
8.2.4. За результатами розгляду скарги Голова Правління приймає рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
8.2.5. Якщо Голова Правління вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, він передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Правління, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
8.2.6. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
8.3. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Голови Правління
8.3.1. Член Організації може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Голови до Правління.
8.3.2. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів Правління, який має отримати письмові пояснення від Голови Правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
8.3.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
8.3.4. Якщо Правління вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, вона передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
8.3.5. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляється особа, що подала скаргу.
8.4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Правління
8.4.1. Член Організації може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Правління до Загальних Зборів. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів Правління, який має отримати письмові пояснення від Голови Правління, а також може отримати пояснення від інших членів Правління, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
8.4.2. Загальні Зборі на найближчому засіданні зобов’язані розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
8.5. Оскарження до Наглядової ради
8.5.1. Член Організації може оскаржити будь-яке рішення, дії або бездіяльність Виконавчого директора, Голови Правління або Правління, що стосуються фінансових аспектів діяльності Організації, до Наглядової ради. Наглядова рада має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова Наглядової ради має отримати письмові пояснення від Виконавчого директора або Голови Правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
8.5.2. За результатами розгляду скарги Наглядова рада ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
8.6. Особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення громадян», несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).
9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання майна і коштів приймаються Загальними Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на Загальних Зборах Організації.
9.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації.
9.4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.
9.5. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації.
9.6. У разі припинення юридичної особи Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
9.7. Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
9.8. За рішенням Організації, прийнятим Загальними Зборами, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.
9.9. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Організації, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення відомостей до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Правління. Після завершення зазначених дій діяльність Правління Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

10. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.
10.2. Рішення Загальних Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на Загальних Зборах членів Організації.